Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila
– Katona Zsuzsa -Kelemen Fruzsina – Kovács Szabolcs - Meister Róbert

Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
(folyamatosan épülő bibliográfiai adatbázis)

 

       bibliográfiák   » Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  név és tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
  műfaj önálló kötet   tanulmány (kötetben)   periodika közlemény   könyvismertetés  
keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
korszak  
  Találatok: 478 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 451-478

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzim 


Gaál György: Berde Áron útja a természettudománytól a közgazdászatig. EME, Kolozsvár, 1993, 46.

Hoffmann István – Kis Tamás (közzéteszi): Pesti Frigyes kéziratos helynévtárából, 1864. Bihar vármegye.1-2. KLTE, Debrecen, 1996-1998, 650.

Kókai Sándor: Bihar vármegye vonzásközpontjai a XIX. század közepén. BGYTF, 1997, 18.

Pál Judit: Procesul de urbanizare din scaunele secuieşti în secolul al XIX-lea. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, 394.

Papp Klára: Biharország jobbágynépe. A magánbirtok és jobbágysága a XVIII: században. Csokonai, Debrecen, 1998, 175.

Egyed Ákos: Mikó Imre gróf a Kolozsvári Nemzeti Színházért. In A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán születésnapjára., Szerk. Glatz Ferenc, MTA Történettudományi Int., Bp., 1993, 331-336.

Fodor László: Adatok Székelyudvarhely kézmű- és kisipara történetéhez. In Kézművesipartörténeti Szimpózium 7., Veszprém, 1991, 85-95.

Pál Judit: A románok háromszéki betelepülésének néhány kérdése (1614-1850). In A többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi románság történetéről., Szerk. Bárdi Nándor, Hermann Gusztáv Mihály, Pro-Print, Csíkszereda, 1999, 25-97.

Pál Judit: Az örmények a Székelyföld gazdasági életében a 19. század közepéig. In Tradiciók és modernitás. Közép- és kelet-európai perspektivák., Szerk. Lipták Dorottya, Ring Éva, Budapest, 1996, 35-50.

Pál Judit: Convieţuirea armeano-maghiară în târgurile din scaunele secuieşti. In Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social în Transilvania., Szerk. Sorin Mitu, Florin Gogâltan, Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat – Muzeul Ţării Crişurilor – Univeristatea din Oradea – Universitatea Babeş-Bolya, Oradea-Cluj, 1995-1996, 224-228.

Pál Judit: Írástudás a Székelyföldön a XVIII. században. In Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára., Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 421-433.

Pál Judit: Mezőgazdaság és földközösség a székely városokban a XVIII. században és a XIX. század első felében. In Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára., Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1999, 391-408.

Petrovics István: Temesvár és Nagyszeben. In Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére., Szerk. Koszta László, Szegedi Középkorász Műhely, 1995, 401-412.

Vogel Sándor: Nationalbewegungen in Siebenbürgen in den Jahren 1867-1914. Zusemmenfassung des Problems. In Entwicklung der Nationalbewegungen in Europa 1850-1914., Hrsg. von Heiner Timmermann, Duncker Humblott, Berlin, 1998, 251-264.

Albert Ernő: A csíkdánfalvi huszár Lukács Károly népi kéziratos füzete (1910–1913) In: Acta Siculica 2010. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Méder Lóránt László, Sztáncsuj Sándor Jó, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2010, 681–704.

Árvay Katalin: Gödri Ferenc irodalmi munkássága In: Acta Siculica 2014–2015. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Barti Levente, Kocs Irén, Sztáncsuj Sándor Józseg, Csáki Árpád, Tóth-Barton András, Szőcsné Gazda Enikő, Kinda István, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2015, 427–433.

Balaton Petra: Régiófejlesztés : egy elfeledett állami hivatal nyomában : az agrártárca nagyváradi miniszteri kirendeltsége In: A Felvidék krónikása : tanulmányok a 70 éves Popély Gyula tiszteletére, szerk. Makkai Béla, KRE – L'Harmattan, Bp., 2015, 35–50.

Bárth János: Gyimeslok egyházi önállósódása 1853-ban In: Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére, szerk. Selmeczi Kovács Attila, Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém, 2006, 45–53.

Bárth János: Egyéni birtoklás és közbirtoklás az alcsíki tizesekben In: Föld és társadalom. Konferencia a Kiskun Múzeumban, szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet, Kiskunfélegyháza, 2007, 47–56.

Bartha Katalin Ágnes: A Shakespeare-színész, Szakács Andor In: Emlékkönyv : a Székely Mikó Kollégium alapításának 150 éves jubileumára, szerk. Árvay Katalin; Dobra Judit, Charta, Sepsiszentgyörgy, 2009, 196–205.

Benczédi Sándor: Adalékok a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium 19. századi építéstörténetéhez In: Emlékkönyv : a Székely Mikó Kollégium alapításának 150 éves jubileumára, szerk. Árvay Katalin; Dobra Judit, Charta, Sepsiszentgyörgy, 2009, 11–31.

Berényi Zsuzsanna Ágnes: A kolozsvári Unió páholy jelvénye In: Acta Siculica 2014–2015. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Barti Levente, Kocs Irén, Sztáncsuj Sándor Józseg, Csáki Árpád, Tóth-Barton András, Szőcsné Gazda Enikő, Kinda István, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2015, 353–359.

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Aradi szabadkőműves páholyok tagnévsorai a dualizmus korából (Szabadkőművesi páholynévsorok Kelet-Magyarországból II.) In: Acta Siculica 2007. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Barti Levente, Boér Hunor, Csáki Árpád, Kinda István, Kocs Irén, Méder Lóránt László, Szaló Réka, Szőcsné Gazda Enikő, Va, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2007, 455–466.

Binder Pál: A Székföld (Hidvégi uradalom) falvainak leírása és helynevei 1865-ben In: Acta 1995. A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve. 1. kötet, szerk. Boér Hunor, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1996, 209–228.

Bodor András: Erdély ókori történetének kutatása a XIX. század közepétől az első világháború végéig In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Kovács András; Sipos Gábor; Tonk Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1996, 66–84.

Boér Hunor: A Székely Nemzeti Múzeum a Béldi-házban (1879-1892) In: Emlékkönyv : a Székely Mikó Kollégium alapításának 150 éves jubileumára, szerk. Árvay Katalin; Dobra Judit, Charta, Sepsiszentgyörgy, 2009, 58–86.

Bordás Beáta: A válaszúti Bánffy-kastély 19. századi berendezése In: Certamen I. Előadások a magyar tudomány napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában, szerk. Egyed Emese; Pakó László; Weisz Attila, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2013, 442–459.

Bordi Zsigmond Lóránd; Boér Laura: Adalékok a Székely Nemzeti Múzeum történetéhez: Vasady Nagy Gyula és Carl Gooss levelezése, 1876–1878 In: Acta Siculica 2012–2013. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Barti Levente, Kocs Irén, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, Csáki Árpád, Demeter Lajos, Szőcsné Gazda Enikő, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2013, 139–153.

Botos Ferenc: Ujjvárossy József emlékezete In: Emlékkönyv : a Székely Mikó Kollégium alapításának 150 éves jubileumára, szerk. Árvay Katalin; Dobra Judit, Charta, Sepsiszentgyörgy, 2009, 174–180.

Coroi Artur: Benedek Elek levelezése L. Gyárfás Gizellával In: Acta Siculica 2009. A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, szerk. Boér Hunor, Kinda István, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Méder Lóránt László, Sztáncsuj Sándor József, Csáki Árpád, Deme, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 513–524.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 
bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék