Ádám Rebeka Nóra – Bándi Melissa – Bárdi Nándor – Hunyadi Attila – Kelemen Fruzsina – Meister Róbert
Románia – Erdély – a romániai magyarság történetéről 1990–2015

 

66 találat    lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-66

Benkő Samu (közzéteszi): Kós Károly Életrajz. Szépirodalmi –Kriterion, Bp.–Bukarest, 1991, 252.

Köpeczi Béla (hrsg.): Kurze Geschichte Siebenbürgens. Akadémiai, Bp., 1990, 780.

Pomogáts Béla: Negyedik Európa. Erdélyi kérdések és válaszok. Gondolat, Bp., 1992, 120.

Dombi Károly: Analysis of the factors determining Rumanian nationality policy towards ethnic Hungarians undder the communist regime Ottawa, 1991, 131.

Péntek János: Anyanyelv és oktatás Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2004, 165.

Bottoni, Stefano: Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története Pro-Print, Csíkszereda, 2008, 445.

Biró Z. Zoltán: Szándék és valóság. Változó identitás egy sóvidéki településen Pro-Print, Csíkszereda, 2006, 134.

Neméyi Ágnes; Bodó Barna; Ilyés Zoltán; Szász Alpár Zoltán; Veress Enikő: Társadalom és politika. Etnikai folyamatok Románia négy kistérségében Risoprint, Cluj-Napoca, 2006, 400.

Benkő Samu: “Ugyanazon célra több utak is vezetnek…”  In A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán születésnapjára., Szerk. Glatz Ferenc, MTA Történettudományi Int. Bp., 1993, 299–304.

Csetri Elek: Egy erdélyi röpirat 1791-ből. In Perlekedő évszázadok. Tanulmányok Für Lajos történész 60. születésnapjára., Szerk. Horn Ildikó, Bp., 1993, 432-446.

Demény Lajos: A fejedelmi székely politika mérlege.  In A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán születésnapjára., Szerk. Glatz Ferenc, MTA Történettudományi Int., Bp., 1993, 133-140.

Imreh István: “A faluk birodalmának módjáról”. In Jakó Zsigmond Emlékkönyv., Kolozsvár, 1996, 214-232. .

Imreh István: Tudósítás írásról és népről.  In A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán születésnapjára., Szerk. Glatz Ferenc, MTA Történettudományi Int., Bp., 1993, 221-224.

Szekernyés János: Egy visszaemlékezés olvasása közben. Jakabffy Elemér hagyatéka. In Művelődés. Antológia. A közművelődés szűkülő (t)erei  (1976-1989, 1999, 123-125.

Várkonyi R. Ágnes: A megosztottak összetartozása In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. Pál-Antal Sándor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2003, 590–603.

***: Dokumentum. Történelmi dokumentumok 1921-1956. A Hét, 1., 1990, 10–11.

***: A szabad utazás joga először Erdélyben.  Rubicon, 3., 1993, 22.

Bakó Boglárka: Itthon vagyunk megszokva - egy barcasági magyar közösség együttélési viszonyainak elemzése Regio, 3., 2001, 89–118.

Bárdi Nándor: A minőség fölénye. Korunk, 11., 1997, 68–80.

Beke György: Merre nyithatnak Erdély kapui? Korunk, 10., 1995, 94–101.

Csata Zsombor: A politikai-adminisztratív elit változásai Csíkszeredában (1968-2000) Magyar Kisebbség, 1., 2002, 260–286.

Gaal György: Berde Áron, a lapszerkesztő. Helikon, 4., 1993, 22–23.

Gagyi József: ,,Az egy szent testület...”. A kalugerekhez (ortodox szerzetesekhez) járás,  a „próba kultúrájá”-nak társadalmi szerepéről Erdélyi Társadalom. Szociológiai szakfolyóirat, 1., 2007, 9–22.

Gáll Ernő: Az irodalomközpontúság vitája. A Hét, 15., 1993, 1; 13–14.

Hermann Gusztáv: Két iskola szellemi műhelye. Helikon, 47., 1990, 8–9.

Iordachi Constantin: Állampolgárság és nemzeti identitás Romániában - történeti áttekintés- [Fordította: Takács Mónika] Regio, 3., 2000, 27–61.

Iordachi Constantin: Citizenship and National Identity in Romania: A Historical Overview Regio, 5., 2002, 3–34.

Miskolczy Ambrus: Francia diskurzus - román valóság: Catherine Durandin “trilógiája”. Valóság, 11., 1998, 102–115.

Szász Zoltán: A sorsban bizakodó Románia. Szövetségben az ellenséggel.  História, 5–6., 2004, 42-44.

Ádám Magda: A győztes utódállamok.  História, 3., 1990, 21-23.


bga.zrt
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék